Glikol Butylowy

BG

Wzór chemiczny: C6H14O2
Numer CAS: 111-76-2
Numer WE/EINECS:
203-905-0

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Glikol Butylowy (BG)

Nazwa handlowa produktu: Butyloglikol

Nazwa chemiczna związku: 2-butoksyetanol

Synonimy: eter butylowy glikolu etylenowego, butyl glikol, 2-butoksyetanol

Właściwości chemiczne i fizyczne: Klarowna, bezbarwna, oleista ciecz o charakterystycznym, ale łagodnym zapachu. Miesza się z wodą i typowymi rozpuszczalnikami organicznymi.

Zastosowanie surowca: Stosowany głównie w przemyśle farbiarskim, ponieważ jest rozpuszczalnikiem o niskiej lotności i dlatego może zarówno wydłużyć czas schnięcia powłok, jak i poprawić ich rozlewność. Stosowany jest również jako rozpuszczalnik w farbach drukarskich ze względu na wysoką temperaturę wrzenia, barwnikach tekstylnych oraz jako składnik płynów hydraulicznych. Jest także półproduktem chemicznym i jako taki jest materiałem wyjściowym do produkcji octanu butyloglikolu, który sam w sobie jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Jest także materiałem wyjściowym do produkcji plastyfikatorów w reakcji bezwodnika ftalowego.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Działa drażniąco na oczy , skórę. Działą szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.