Glikol trójetylenowy

TEG

Wzór chemiczny: C₆ H₁₄ O₄
Numer CAS: 112-27-6
Numer WE/EINECS:
203-953-2

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Glikol trójetylenowy (TEG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol trójetylenowy (TEG)

Nazwa chemiczna związku: Glikol trietylenowy

Synonimy: 2,2′-(1,2-Ethanediylbis(oxy))bisethanol; 2,2’-(1,2-ethanediylbis(oxy))bis-ethanol; 2,2’-(ethylenedioxy)di-ethanol; 2,2’-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-ethanol; 2,2’-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bisethanol; 2,2’-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-Ethanol; 2,2’-ethylenedioxybis(ethanol).

Właściwości chemiczne i fizyczne: Ciecz bezbarwna, przezroczysta, o dużej lepkości. Rozpuszczalny w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych. Z wodą miesza się bez ograniczeń, co wynika z dużego udziału grup hydroksylowych w budowie cząsteczek glikolu. Rozpuszczalność w innych substancjach jest różna, np.: dobrze rozpuszcza się w alkoholach alifatycznych, aldehydach, ketonach i kwasie octowym; w benzenie, benzynie i olejach mineralnych rozpuszcza się trudno zaś w ogóle nie rozpuszcza się w czterochlorku węgla. Wysokie temperatury wrzenia – przy stosunkowo niewielkiej masie cząsteczkowej – wskazują na bardzo silną asocjację cząsteczek w fazie ciekłej w wyniku tworzenia wiązań wodorowych. Możliwe są gwałtowne reakcje z: silnymi kwasami, silnymi zasadami, silnymi utleniaczami, izocyjanianami.

Zastosowanie surowca: Glikol trietylenowy służy jako środek odwadniający gaz ziemny; jako rozpuszczalnik i smar do produkcji pigmentów do barwienia wyrobów włókienniczych oraz do wyrobu farb drukarskich, tuszów i past koloryzujących. Jest to także plastyfikator do produkcji celofanu, klejów, sztucznego korka, sproszkowanej ceramiki i niektórych tworzyw sztucznych oraz surowiec do produkcji żywic poliestrowych, polioli oraz insektycydów. Może być używany także jako środek utrzymujący wilgoć, jako składnik płynów hydraulicznych oraz jako selektywny rozpuszczalnik do aromatów, a także w procesie fumigacji powietrza.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Substancja jest bardzo niebezpieczna w przypadku kontaktu z oczami (czynnik drażniący), może wywoływać zapalenie spojówek, objawiające się ich zaczerwienieniem, swędzeniem i łzawieniem, oraz w przypadku połknięcia. Substancja jest nieznacznie niebezpieczna w przypadku wdychania.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.